Profil

Jeg er født i 1963 og uddannet cand.jur. fra Århus Universitet i 1988. Jeg fik min advokatbeskikkelse tre år senere i 1991, og jeg har haft møderet for Landsret siden 1992 og for Højesteret siden 1997.

 


I de sidste 20 år har jeg ført store og små straffesager over hele landet, herunder om:

  • Narko
  • Vold
  • Drab
  • Bandekriminalitet
  • Skatte- og afgiftssvindel
  • Bedrageri (herunder danmarkshistoriens største piratkopieringssag i København)
  • Terror (bl.a. terrorsagen fra Vollsmose) 
  • Genoptagelsessager af uskyldigt dømte – bl.a. Claes fra Odense, der sad 14 måneder i fængsel for et røveri, han ikke havde begået, og som 10 år efter dommen blev frifundet.
  • Erstatningssager om uretmæssig varetægtsfængsling, anholdelse, visitation og ransagning.

 Det skal handle om mennesker – ellers er det ikke interessant

I de fleste af mine sager er klienterne i en presset situation og har desperat brug for hjælp. I straffesagerne er jeg ofte den eneste, der ser på sagen med klientens briller. I den situation er det vigtigt, at klient og advokat taler ”samme sprog”, og at advokaten har evnen og viljen til at sætte sig ind i klientens situation.  

Hvis du vælger mig som din advokat, kan jeg garantere en ærlig og ligefrem dialog. Det er det, du har brug for! 

Mit motto er : ”ALLE har krav på et godt forsvar”

 

FAKTA

Advokatfirmaet Niels Rex er etableret på følgende adresse: 
Albanigade 15
5000 Odense C 

Jeg kan kontaktes på telefon nummer 20 54 54 55 og på e-mailadressen info@advokatrex.dk.

 

CVR-nummer: 35953221

Advokatfirmaet Niels Rex er organiseret som personligt ejet virksomhed. 

Advokat Niels Rex er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet. 

Advokat Niels Rex er omfattet af firmaets ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos Codan A/S. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af Advokatfirmaet Niels Rex uanset, hvor advokatvirksomheden udøves. 

Advokat Niels Rex har klientbankkonti i Danske Bank. I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. kr. 750.000,-). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti.

Generelt om salærfastsættelse kan det oplyses, at salæret i den enkelte sag fastsættes ud fra følgende kriterier: Sagens værdi eller betydning for klienten, arbejdets omfang og vanskelighed, sagens udfald, den anvendte tid, herunder om arbejdet har måttet ydes uden for normal arbejdstid, eller om der har været tale om en hastesag, det med sagen forbundne ansvar og sociale hensyn.

Advokatfirmaet Niels Rex samarbejder med andre om ydelse af bistand efter aftale med klienten, og giver på klientens anmodning oplysninger om de foranstaltninger, som Advokatfirmaet Niels Rex har truffet for at undgå eventuelle interessekonflikter i den henseende.  

Advokatfirmaet Niels Rex er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. 

Hvis vores rådgivning ikke lever op til dine forventninger, anmoder vi om, at du henvender dig til den sagsansvarlige partner. Din henvendelse vil blive behandlet så hurtigt som muligt.

Advokatfirmaet Niels Rex er i øvrigt underlagt Advokatsamfundets generelle regler vedrørende klager. Hvis du mod forventning mener, at vi ikke har overholdt god advokatskik, eller ønsker du at klage over salæret, kan du indbringe en klage til Advokatnævnet. Generel vejledning herom findes på:

www.advokatnaevnet.dk

Advokatnævnets sekretariat:
Kronprinsessegade 28
1306 København K
Telefon: 33 96 97 98
E-mail: klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk  

 

De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk