Persondatapolitik


 1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os? 

Advokat Niels Rex er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor. 

Advokatfirmaet Niels Rex 
Albanigade 15 
5000 Odense C 
Cvr-nr.: 35953221 
Telefon: 20545455 
Mail: info@advokatrex.dk 

 

2. Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren 

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver. 

Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder: 

  • På e-mail: nr@advokatrex.dk 
  • På telefon: 20545455 
  • Ved brev: Advokatfirmaet Niels Rex, Albanigade 15, 5000 Odense C 

 

3. Formålene med retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger 

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål: 

At håndtere det opdrag, som du har givet os. 

Endvidere sker det til i visse situationer til opfyldelse af reglerne om bekæmpelse af hvid-vask. 

Retsgrundlaget for advokatfirmaets behandling af dine personoplysninger udføres med hjemmel i persondataforordningen artikel 6, stk. 1 b ”behandlingen er nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som du er registreret part i eller af hensyn til gennemførelse af foranstaltning at træffes på den registreredes anmodning forud for indgåelsen af en kontrakt”. 

 

Advokatfirmaets behandling af en personoplysning i henhold til reglerne om bekæmpelse af hvidvask udføres med hjemmel i persondataforordningens artikel 6, stk. 1 c ”behandlingen er nødvendig for overholdelse af en retlig forpligtelse, som det påhviler den dataansvarlige”. 

Den retslige forpligtelser, der påhviler advokatfirmaet er overholdelsen af hvidvaskningslo-vens kapitel 3. 

 

4. Kategorier af personoplysninger 

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig: 

Stamoplysninger, herunder fulde navn, cpr.nr. og folkeregisteradresse, kontaktoplysninger, herunder telefonnummer og mailadresse m.v. 

 

5. Modtagere eller kategorier af modtagere 

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere: 

Som et led i behandlingen af dine personoplysninger videregiver advokatfirmaet dine per-sonoplysninger til advokatfirmaets databehandler og til offentlige instanser. 

Videregivelsen af personoplysninger til offentlige instanser finder kun sted, hvis udfyldelsen af en given tjeneste nødvendiggør videregivelsen. 

Databehandler: Personnummeroplysninger afgivet til advokatfirmaet behandles på vores da-tabehandler, IT Relation A/S’ sikre servere. 

Der foreligger en databehandleraftale mellem advokatfirmaet og vores databehandler, hvilket sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med de anførte formål. 

 

6. Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer 

Advokatfirmaet videregiver aldrig dine personoplysninger til virksomheder eller personer i tredjelande. 3 

 

7. Opbevaring af dine personoplysninger 

Afgivne personoplysninger til advokatfirmaet slettes eller gøres uidentificerbare, når de ikke længere tjener det formål, hvortil de er indsamlede. 

Helt konkret afhænger periodens længde af, hvorvidt de afgivne personoplysninger medfører igangsættelse af din sag og dermed etablering af klientforholdet. 

Etableres der et klientforhold, vil dine personoplysninger blive slettet eller blive gjort uidenti-ficerbare 5 år efter sagens afslutning. Sagen regnes som værende afsluttet ved den sidste endelige fakturering. 

I enkelte situationer vil dine personoplysninger dog blive behandlet/opbevaret i en længere periode, såfremt formålet med den videre behandling af dine personoplysninger er forenelig med eller identiske med formålet indsamlet eksempelvis i forhold til hvidvask eller hvidvask-ningsloven. 

Etableres der ikke et klientforhold, vil dine personoplysninger blive slettet og gjort uidentifi-cerbare efter 30 dage. 

 

8. Retten til at trække samtykke tilbage 

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i punkt 1. 

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores be-handling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt. 

 

9. Dine rettigheder 

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. 

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os. 

Ret til at se oplysninger (indsigtsret) 

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderli-gere oplysninger. 4 

 

Ret til berigtigelse (rettelse) 

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. 

Ret til sletning 

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer. 

Ret til begrænsning af behandling 

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvarer eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteres-ser. 

Ret til indsigelse 

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direk-te markedsføring. 

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet) 

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataan-svarlig til en anden uden hindring. 

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes ret-tigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk

 

10. Klage til Datatilsynet 

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi be-handler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk