Andre ydelser

Jeg har siddet i bestyrelsen for Foreningen af Familieretsadvokater, Danske Familieadvokater og Danske BOLIGadvokater, ligesom jeg er autoriseret bobehandler (jeg behandler ægtefælleskifter som skifterettens medhjælper) og certificeret som international voldgiftsdommer


FAMILIE -, SEPARATIONS- OG SKILSMISSERET

Jeg rådgiver bl.a. om ugifte samlevendes retsforhold, testamenter og ægtepagter, forældremyndighed, samvær, separation og skilsmisse og ægtefælleskifte/bodelinger. Desuden yder jeg juridisk bistand i sager om tvangsfjernelse. I 2012 er jeg af Justitsministeriet blevet autoriseret som bobehandler til at forestå behandling af ægtefælleskifter mv.


CIVIL RETSPLEJE- OG RETSSAGSBEHANDLING

Repræsentation i voldgiftssager og civile retssager ved byret, landsret og højesteret.


ERSTATNINGS- OG FORSIKRINGSRET

Som advokat med speciale i erstatnings- og forsikringsret kan jeg hjælpe dig, hvis du er kommet til skade og har krav på erstatning eller anden form for økonomisk kompensation. Skaden kan være sket i forbindelse med et færdselsuheld, en arbejdsulykke, en ulykke i fritiden, fejlbehandling hos læge, tandlæge eller på hospital – eller noget helt andet. Under alle omstændigheder er det min sag at sikre dig en så ukompliceret sagsgang som muligt – og frem for alt det størst mulige plaster på såret.


FLYGTNINGERET

Igennem en årrække har jeg bistået klienter med sager om asyl ved Flygtningenævnet.


ERHVERVSRET

Jeg rådgiver i forbindelse med oprettelse af selskaber, herunder udfærdigelse af vedtægter, interessentskabs-, aktionær- og anpartsoverenskomster og generel rådgivning vedr. erhvervslivets forhold.


SELSKABSRET

Jeg rådgiver om selskabsstiftelse, herunder aktie- og anpartsselskaber, interessentskaber og kommanditselskaber og rådgiver herunder om holdingkonstruktioner, fusioner, fissioner, skattefri virksomhedsomdannelser, virksomhedsoverdragelser og selskabsskatteret samt bistår ved udarbejdelse af selskabsretlige dokumenter, herunder vedtægter, aktionæroverenskomster og interessentskabskontrakter.

 

BOLIGRÅDGIVNING OG HANDEL MED FAST EJENDOM

Jeg rådgiver om erhvervelse af bolig, herunder lejeboliger samt køb og salg af fast ejendom, herunder parcelhuse, ejerlejligheder, sommerhuse, andelsboliger og erhvervsejendomme.


Du kan desuden få hjælp til at gennemgå diverse dokumenter, herunder købsaftale, servitutter, tilstandsrapport, energiattest mv. Jeg hjælper også med at udfærdige dokumenter, herunder skøde, pantebrev, lejekontrakt og samejekontrakt mv.

HUSK: At købe hus er en ”beslutning for livet”, hvorfor man altid skal få indsat et forbehold om ”advokatens godkendelse af handlen i sin helhed”. Med sådant et forbehold vil jeg have mulighed for at bedømme alle handlens aspekter og tage stilling til, om du/I skal være bundet af jeres underskrift af købsaftalen.